Reclamacions de quantitat, impagats i deutes

  • Reclamació d'impagats i factures pendents, en via amistosa d'impagament de factures, lletres de canvi, pagarés i xecs
  • Reclamació de lletres, xecs i pagarés
  • Demandes de reclamació de quantitat (monitoris, canviaris, ordinaris, etc.)
  • Reclamacions per incompliment de contracte
  • Execucions hipotecàries
  • Demandes de responsabilitat contra administradors per deutes socials