Compliance guide penal

Adaptació empresarial a la obligada adopció de mesures de vigilància i control que resulten exigibles a les empreses per la reforma de codi penal en matèria de responsabilitat de les persones jurídiques, per tal d'evitar la infracció de deures o conductes perilloses tipificades com a delicte. L'incompliment pot suposar a més de responsabilitat penal, multa i inhabilitació per als administradors, la declaració de responsabilitat penal de l'empresa, amb multes, i si s'escau, dissolució i tancament.